Tietosuojaseloste & evästekäytännöt

Tietosuojaseloste & evästekäytännöt

PilarGlobal OÜ

1. Johdanto

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietoja PilarGlobal OÜ:n sivustolla ja palveluita tarjotessa (”Palvelu”).

Tämä on yhdistetty rekisteriseloste henkilötietolain (523/1999) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti.

Olemme sitoutuneet suojaamaan Palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 17.3.2024.

 

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

PilarGlobal OÜ kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta:

 • asiakasviestinnän, asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi sekä kehittämiseksi.
 • käyttäjä voi käyttää tiettyjä PilarGlobal OÜ:n tarjoamia Palveluita;
 • käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida PilarGlobal OÜ:n tai valittujen kolmansien osapuolten palveluita; ja
 • PilarGlobal OÜ voi kehittää Palveluita ja sivuston käyttökokemusta keräämällä tietoa evästeitä ja muita analyysitekniikoita hyväksikäyttäen.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

PilarGlobal OÜ kerää ja käsittelee henkilötietoja hoitaakseen sopimuksesta johtuvat velvollisuutensa sekä täyttääkseen lainsäädännöstä johtuvat velvoitteensa. Lisäksi PilarGlobal OÜ käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaansa ja palveluansa.

Mistä saamme tiedot

Me saamme asiakastiedot asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan.

 

3. Mitä henkilötietoja keräämme?

PilarGlobal OÜ kerää palvelunsa käyttäjistään tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

 

A) PilarGlobal OÜ:lle antamasi tiedot

 

 • Asiakasyritysten ja yhteyksien ylläpitoon tarkoitettujen yritysten vastuuhenkilöiden yhteystiedot.
 • Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteiden tai palveluiden kuvailutiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot.
 • Tallennetut asiakaspuhelut.
 • Muut mahdolliset käyttäjän antamat tiedot, joita tarvitsemme tietosuojalausekkeessa määriteltyihin tarkoituksiin.

 

B) Julkisista rekistereistä, kuten Kaupparekisteristä, kerätyt tiedot

 

C) Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Palveluiden käytön havainnointiin käytämme muun muassa evästeitä ja muita analyysitekniikoita. Evästeistä voit lukea lisää evästekäytännöstämme. Palveluiden käytöstä havainnoimme muun muassa seuraavia tietoja:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten esimerkiksi mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta.
 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava, selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
 • Sijaintitiedot, jos käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Verkkokäyttäytymisdataa voidaan lisäksi yhdistellä asiakkaan muihin PilarGlobal OÜ:n toimesta keräämiin tietoihin.

 

D) Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

Johdettu tieto on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

 

4. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

PilarGlobal OÜ säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan.  Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin.

 

5. Henkilötietojen siirto

PilarGlobal OÜ:n palvelun tarjoamiseksi

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin PilarGlobal OÜ:n palvelun tarjoamiseksi tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa.

Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta

PilarGlobal OÜ ei jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatamme siirtää kolmansille osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksenkohteet tai esimerkiksi sijaintiin perustuvat kohdentamisarvot.

Suostumuksesi

Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään.

Tieteellinen tutkimus

Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei ole enää niistä tunnistettavissa.

Oikeudellisista syistä

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Jos myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

 

6. Kansainväliset tietojen siirrot

PilarGlobal OÜ pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.

Jotkin alihankkijoistamme, jakelijoistamme ja kumppaneistamme sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. PilarGlobal OÜ huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta esimerkiksi sopimalla asiasta henkilötietojen käsittelijän kanssa käyttäen mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia keinoja henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin.

 

7. Henkilötietojen suojaus

PilarGlobal OÜ käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. PilarGlobal OÜ voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer (”SSL”) tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa.

 

8. Kolmansien sivustot

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain PilarGlobal OÜ:n Palveluihin emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojalausekkeet.

 

9. Tietosuojaselosteen muutokset

PilarGlobal OÜ voi muuttaa tätä tietosuojalauseketta.

 

10. Sinun oikeutesi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

 

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Sinulla on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon korjaamista.

 

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

 

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Tietyissä lakisääteisissä tapauksissa voimme rajoittaa tietojesi käsittelyä.

 

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, silloin kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai välillämme solmittuun sopimukseen.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

 

11. Oikeuksiesi käyttäminen

Toteutamme edellä mainitut oikeudet sen sisältöisenä kuin ne on yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritelty. Oikeuksiesi laajuus on sidottu henkilötietojesi käsittelyperusteeseen.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

 

12. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä on:

PilarGlobal OÜ
EE102347234
Pikaliiva tn 90/2-32, 13516 Tallinn

Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa:
Riku Mäenpää
(+358) 40 179 1700
riku.maenpaa(at)pilar.fi